fbpx

Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.

2. Rok za jednostrani raskid ugovora je prekluzivan i započinje teći od dana sklapanja ugovora.

3. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora. 5P INTERNATIONAL će dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o jednostranom raskidu ugovora.

4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

5. Kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora.

6. Izravne troškove povrata proizvoda snosi Kupac.

7. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe (Članak 84. ZZP-a) (otpakirana roba, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

8. 5P INTERNATIONAL će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu Pretplatnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.

9. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu cvjecarnica.dorothea@gmail.com.

10. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.